โครงการบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน (ภาคพิเศษ)
สมัครเรียน

โครงการบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

KU-SLUSE มุ่งมั่นในการผลิต มหาบัณฑิต และ ดุษฎีบัณฑิต ที่มีคุณภาพ มีความรู้ ความสามารถในการรับใช้สังคม ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

ด้วยหลักสูตรและอาจารย์ผู้ทรงคุณวุติ พร้อมทั้งสื่อและเครื่องมือที่ทันสมัย ทำให้หลักสูตรของเราเป็นที่รู้จักแหร่หลาย ทั้งหน่วยงในภาครัฐ และ เอกชน

รายละเอียดเพิ่มเติม

alt text

ผศ.ดร. สุดสายสิน แก้วเรือง ประธานโครงการ

แท้จริงแล้วการดำรงอยู่อย่างยั่งยืนของสังคมโลก ขึ้นอยู่กับปัจจัยที่สำคัญมากที่สุดคือ มนุษย์ เพราะมนุษย์คือผู้สร้างความเจริญก้าวหน้า ในขณะเดียวกันก็เป็นผู้ทำลายธรรมชาติและสังคมด้วยเช่นกัน

ดังนั้น การศึกษาเพื่อสร้างความเจริญโดยการพยายามเอาชนะธรรมชาติอย่างเดียวจึงไม่เพียงพอ .......

ข่าวสารจากโครงการKU-SLUSE

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564

รับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอก ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2564


Read More
ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563

ขยายเวลาการรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563


Read More

ศิษย์เก่าKU-SLUSE

สิริมณี  ชุมเรียง
สิริมณี ชุมเรียง

เนื้อหาหลักสูตร มีความเข้าข้นมากครับ อาจารย์ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

สุนิสา  เดชอุ่ม
สุนิสา เดชอุ่ม

เนื้อหาหลักสูตร มีความเข้าข้นมากครับ อาจารย์ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

Why SLUSE?
สิริมณี  ชุมเรียง
สิริมณี ชุมเรียง

เนื้อหาหลักสูตร มีความเข้าข้นมากครับ อาจารย์ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็ว

ปาริฉัตร นัคเรศ
ปาริฉัตร นัคเรศ

เนื้อหาหลักสูตร มีความเข้าข้นมากครับ อาจารย์ให้คำแนะนำเป็นอย่างดี ทำให้สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ได้อย่างรวดเร็วคณะที่เข้าร่วมหลักสูตรสาขาวิชาการใช้ที่ดินและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน